Regulamin

REGULAMIN ORAZ WARUNKI WYNAJĘCIA

1. Wypożyczalnia samochodów LEDO wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.
2. Pracownik wypełnia protokół przyjęcia - przekazania samochodu oraz umowę najmu.
3. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli , która:
•    ukończyła 21 lat
•    posiada ważne prawo jazdy
•    posiada ważny dowód osobisty
4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, która jest równowartością udziału własnego w szkodzie.
5. W przypadku nie zrealizowania rezerwacji telefonicznej auta koszt rezerwacji wynoszący 200 zł. ponosi rezerwujący.
6. Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.
7. Klient odpowiada materialnie wobec wypożyczalni LEDO za braki paliwa, części i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.
8. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez PT klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę.
9. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
10. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.
11. Klient wypożycza pojazd sprawny, z określoną ilością paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie.
12. Samodzielne przedłużanie najmu o ponad 1 godz. powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę a samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi najemca.
13. Przedłużenie wypożyczenia samochody bez wcześniejszego uzgodnienia z wypożyczalnią LEDO o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości podwójnej wysokości odpłatności za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.
14. W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia klient ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
15. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.
16. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.
17. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.
18. W Przypadku uszkodzenia pojazdu z winiony Najemcy, kaucja z tytułu udziału własnego w zdarzeniu przepada.
19. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
20. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
21. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Nysie.


48-303 NYSA Podkamień 6a

tel. 0-77 435 57 55

tel./fax 0-77 433 62 49

kom. 0 602 613 989

www.ledniowski.pl

biuro@ledniowski.pl